Kansainvälinen EQC -laatutodistus

Yhteisen markkina-alueen ja Euroopan yhdentymisen sivutuotteena on tullut monia uusia asioita kaikille toimintasektoreille. Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta tämä on tarkoittanut annetun koulutuksen laadun ja tason yhteismitallistamista mahdollisimman hyvin keskinäistä vertailua kestäväksi. Euroopassa on siirrytty käyttämään korkeakoulusektorilla ECTS (European Credit Transfer System) opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmään koko unionin kattavasti; tämä on yksi esimerkki toimista koulutuksen vertailtavuuden helpottamiseksi Euroopassa. Vastaavasti toisella asteella siirrytään 2015 käyttämään ECVET (European Credit Transfer system for Vocational Education and Training) –järjestelmää, jonka tarkoitus on vastaava kuin ECTS-järjestelmällä.

Harjoitusyrityskoulutusta tutkittiin eri maissa

EUROPEN-PEN International ei jää tässäkään kehityksen suunnassa polkemaan paikalleen, vaan jäsenmaat ovat ottaneet aktiivisen otteen harjoitusyrityskoulutuksen kehittämiseksi vastaamaan myös uusia eurooppalaisia vaatimuksia. Kaksivuotisessa Leonardo da Vinci- ohjelman alaisessa projektissa kymmenen EUROPEN-PEN International:in jäsenmaata tutkivat sisämarkkinoiden työvoiman tarpeita; tutkimukset vahvistivat aikaisempia tietoja siitä että harjoitusyritysmetodi opettaa paljolti niitä taitoja mitä työnantajat Euroopassa vaativat työntekijöiltään.

Projektin osallistui EUROPEN-PEN International verkoston edustajia Saksasta, Tanskasta, Espanjasta, Ranskasta, Suomesta, Itävallasta, Italiasta, Hollannista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Projektissa tutkittiin harjoitusyritysmetodin välittämiä taitoja niin opettajien, opiskelijoiden, valmistuneiden opiskelijoiden, partnereiden ja oppilaitosten näkökulmista. Projektin jäsenet tutkivat myös eri maissa työnantajien työntekijöiltä vaatimia taitoja. Tuloksia analysoidessa voitiin todeta, että harjoitusyritys opettaa niitä taitoja joita työnantajat vaativat.

Laatutodistukset harjoitusyritykselle sekä opiskelijalle

Projektin tuloksista raportoitiin Euroopan Unionin komissiolle. Konkreettisina tuloksina projektissa tehdystä työstä saatiin työstetty laatutodistukset harjoitusyritykselle sekä opiskelijalle, ja vähimmäislaatuvaatimukset harjoitusyrityskoulutukselle. Vähimmäislaatuvaatimukset ovat ne minimikriteerit, joiden täytyttyä voidaan harjoitusyritykselle tai opiskelijalle myöntää EUROPEN-PEN International laatutodistus. Minimikriteerit koostuvat teknisistä, ammatillisista ja sosiaalisista taidoista, ja niiden laatimisessa on otettu huomioon harjoitusyritysmetodin tarjoama koulutus sekä työelämän vaatimukset Euroopassa.

Laadunseuranta ja todistukset osaksi opetusta Suomessa

Laatusertifointijärjestelmä sisältää vähimmäislaatuvaatimukset harjoitusyritykselle (opetushenkilöstö, fyysiset puitteet, työvälineet yms.) sekä opiskelijalle (ammatilliset, sosiaaliset ja tekniset taidot).

EUROPEN-PEN International Quality Certificate (EQC) määrittää eurooppalaiset vähimäislaatuvaatimukset, jotka perustuvat kymmenessä maassa tehtyyn tutkimukseen elinkeinoelämän vaatimuksista ja harjoitusyritystoiminnan välittämistä taidoista. Koska kyse on vähimmäisvaatimuksista, tulee jokainen vaatimuskohta täyttyä jotta suoritus hyväksytään.

EQC:n tueksi on määritelty kansalliset koulutuksen tavoitteena olevat kriteerit. Kriteeristö muodostaa kokonaisuuden, jossa suurin painoarvo on yhteiseurooppalaisilla kriteereillä.

EUROPEN-PEN International Quality Certificate on yleiseurooppalainen osaamistodistus, joka on käytettävissä missä tahansa euroopan maassa.

Lisätietoa ja tarvittavat lomakkeet EQC – laatutodistusta varten saat .