Opettajana harjoitusyrityksessä

 

Harjoitusyritys sähköisessä oppimisympäristössä

Harjoitusyritys aloittaa oman yrityksensä markkinoinnin kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla. Markkinoinnissa yritys käyttää myös sähköistä kauppapaikkaa. Päivittäisiin tehtäviin kuuluu esitteiden ja kuvastojen lähettäminen, tarjouspyyntöjen ja tarjouksien tekeminen, tilauksiin vastaaminen, tuotteiden toimittaminen ja laskuttaminen, sekä samalla oman harjoitusyrityksen kokonaisuudesta huolehtiminen. Näin saadaan kirjauksia taloushallintoon, toimintaa osto-, tuotanto- ja varastotoimintoihin, reskontraan seurattavia osto- ja myyntilaskuja sekä markkinointiin paineita hankkia uusia asiakkaita. Toiminnan aikana opiskelija oppii näkemään mitä asiapapereita yrityksessä kulkee.

Harjoitusyritykset hoitavat päivittäiset maksupalvelut internetissä FINPEC:in tarjoaman sähköisen oppimisympäristön pankkijärjestelmän avulla. Yrityksellä on käytössään oma pankkitili ja työntekijöillä henkilökohtaiset palkkatilit, joita voi käyttää kaupankäyntiin verkkokaupassa harjoitusyritysverkostossa.

Harjoitusyritysohjaajan ja FINPEC:in yhteistyönä syötetään toimintajärjestelmään tilauksia, toimituksia, ärsykkeitä, liikekirjeenvaihtoa ja sovelletaan erilaisia ongelmatilanteita harjoitusyritysohjaajan ja FINPEC:in yhteistyönä. FINPEC pitää verkoston toimintaa aktiivisena tilausten ja toimitusten avulla, ja huolehtii lisäksi viranomaisen roolissa laskutussopimusten mukaisesti erilaisten kulujen perinnästä, kuten ennakkoverot, vuokrat, leasing, puhelin, siivous, vartiointi, vakuutukset  jne. Harjoitusyritys voi hyödyntää myös FINPEC:in täydentäviä yrityksiä, jos verkossa ei ole olemassa yrityksen tarvitsemaa tavaran toimittajaa tai palvelun tuottajaa.

 

Ohjaaja / opettaja harjoitusyrityksessä

 

Opettajan rooli harjoitusyrityksessä on yhteistyön koordinoija, valmentaja, vastuun jakaja, ulkopuolinen havainnoija, järjestelijä. Opettajan rooli muuttuu ja kehittyy sekä kokemuksen karttuessa hänelle syntyy oma toimiva tapa toteuttaa ja ohjata harjoitusyritystoimintaa Siirrytään opettajakeskeisestä opetusmenetelmästä kohti oppijakeskeistä oppimismenetelmää.

On selvää että harjoitusyritystoiminta vaatii keskimäärin opettajalta enemmän kuin perinteinen opettaminen. Opettamisessa harjoitusyritystoiminnan avulla mukaan tulee useita ”ulottuvuuksia”, joita hyvin hallitessaan ja harjoitusyritystä ohjatessaan opettaja voi saada keskeisissä oppimisen prosesseissa huomattavasti enemmän aikaan suhteessa perinteiseen opettamiseen.

Ohjaajan rooli harjoitusyrityksessä:

 • Toimii valmentajana opiskelijaryhmän tukena
 • Koordinoi ja ohjaa toimintaa pysymään sovituissa tavoitteissa
 • Seuraa ja arvioi tuotoksia yksilöllisesti ja yhdessä opiskelijoiden kanssa
 • Virittää opiskelijat avoimeen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen keskenään sekä käsittelemään ristiriitoja ja erilaisia muita vastakkaisasetelmia asia- ja henkilötasolla.
 • Kantaa vastuun harjoitusyrityksen eteenpäin menemisestä, vaikka antaakin vastuuta, vapautta ja palautetta opiskelijoille tehtävien suorittamisesta ja päämääriin pyrkimisessä
 • Antaa vapauden tehdä mahdollisia virheitä, joiden kautta oppiminen edistyy.

 

Harjoitusyritystoiminnan alkuvaiheessa opiskelijan ohjauksen määrä on suuri ja pienenee toiminnan kuluessa. Vastaavasti oppilaan ja oppilasryhmän omatoimisuus lisääntyy osaamisen kasvaessa toiminnan aikana.

 

Opettajan/ohjaajan tehtäviä harjoitusyrityksessä:

 • yrityksen toiminnan opettaminen esimerkiksi tietoiskuja käsiteltävien aihealueiden ympäriltä
 • toiminnan käynnistäminen ja motivointi alkuvaiheessa
 • toiminnan aikainen jatkuva tuen antaminen
 • huolehtia, että opiskelijat etsivät ja käyttävät eri tiedonlähteitä
 • kokousten ja palaverien vetovastuu alkuvaiheessa
 • koulutustilaisuuksien mm. yritysvierailujen järjestäminen koko harjoitusyritykselle
 • työaika- ja työtehtäväseuranta, asioiden ja töiden tarkistus
 • lisätöiden järjestäminen tarvittaessa
 • FINPEC:in yhteyksien koordinointi
 • taulukko ohjaajien vastuunjaosta
 • ylläpitää ohjaajien päiväkirjaa päivän töistä (esimerkiksi yhteisessä sähköisessä kansiossa) ja tiedottaminen muille ohjaajille

 

Ohjaajapalaverissa läpikäytäviä asioita:

 • mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään
 • miten ollaan aikataulussa, mitä tehdä, jos opiskelijat ovat jatkuvasti poissa
 • millainen on opettajien sitoutuminen
 • miten yhteistyö sujuu toisten opettajien kanssa
 • yksityiskohtaiset toimintaohjeet vai annetaanko tilanteiden ”viedä”
 • miten osaaminen on edennyt, eteneekö harjoitusyritys vain opettajien läsnä ollessa
 • ”vuoronvaihto” – kuinka ratkaistaan tilanteet, jossa harjoitusyritystä vetää useampi opettaja kerralla
 • miten opiskelijoiden motivaatiota ja intoa ylläpidetään = yhteiset ”porkkanat” opiskelijoille
 • valmiita vastauksia ei aina ole, vaan ohjaajien on joko yksin tai yhdessä tai yhteistyökumppaneiden kanssa löydettävä kunkin tilanteen odottamat uudet vastaukset toiminnalle.

 

 

 

Tukimateriaalia opettajalle

 

Esimerkki harjoitusyritystoiminnan aloittamisesta (pdf)

 

Harjoitusyritys opetusmenetelmänä (pdf)

-tarkastellaan opiskelijan oppimista, oppimisprosessia ja kokemuksia harjoitusyritystoiminnan aikana

 

Harjoitusyritystyypit (pdf)

 

Saksan messuprojekti (pdf)