FINPEC -Harjoitusyritystoiminta

 

Harjoitusyritys on opiskelijoiden simuloitu yritys, jonka tukena toimii todellinen partneriyritys. Harjoitusyrityksen toiminta, tuotteet ja palvelut ovat kuin oikeassa yrityksessä. Harjoitusyritykset käyvät keskenään kauppaa maailmanlaajuisessa EUROPEN-PEN International –harjoitusyritysverkostossa. Verkosto käsittää yli 40 maata ja sisältää lähes 8000 harjoitusyritystä. Harjoitusyrityksiä toimii lähes kaikilla koulutusaloilla toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä aikuiskoulutuskeskuksissa

FINPEC – harjoitusyritystoimintamalli on EU-komission tekemissä tutkimuksissa yksi best practices opetusmenetelmistä yrittäjyyskasvatuksessa.

Harjoitusyritysten keskus FINPEC tukee ja avustaa harjoitusyritysten perustamisessa sekä niiden jokapäiväisten asioiden hoidossa. FINPEC - Sähköisen liiketoiminnan oppimisympäristö sisältää yritystoimintaan olennaisesti liittyviä palveluja. FINPEC antaa tukimateriaalin lisäksi suoraa tukea ja ohjausta kouluttajille.

 

Harjoitusyritys oppimismenetelmänä

Harjoitusyritystoiminta on opetus- ja oppimismenetelmä, joka integroituu koulutusalan opetussuunnitelmaan, missä oppiminen ja osaaminen ovat täynnä kysymyksiä, kokemuksia, ratkaisuvaihtoehtoja ja ideoita. Harjoitusyritys oppimismenetelmänä kehittää opiskelijoiden valmiutta toimia jatkuvasti muuttuvissa työtehtävissä.

 

Harjoitusyritystoiminnan tavoitteet

 

 • Oman elämänhallinta
 • Sisäinen yrittäjyys
 • Ulkoinen yrittäjyys

Harjoitusyrityksessä opitaan

 • käyttämään työelämässä käytettäviä erilaisia työvälineitä
 • ammatillisten taitojen ohella yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä oman työn suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • ottamaan vastuuta omasta työstään ja tukemaan muita yrityksen työntekijöitä saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja motivoiva työilmapiiri
 • tukemaan erilaisia ja erilaisen oppimistyylin omaavia opiskelijoita saavuttamaan oppimisen elämyksiä harjoitusyritystoiminnan aikana.

 

Harjoitusyritys toiminnan aloittamisen vaiheet

Opettajatiimin kokoaminen

 

Harjoitusyritysopettajatiimi koostuu opettajista, jotka ovat kiinnostuneita uusista oppimis- ja opetusmenetelmistä. Opettajatiimi voi muodostua ammattiaineiden opettajista ja ammattiosaamista täydentävien aineiden opettajista, jotka tuovat oman alansa (oppiaineensa) ydinosaamisen mukaan harjoitusyritystoimintaan. Toiminnan aikana on yksi tai useampi ohjaaja/ harjoitusyritys. Yhdellä opettajista on oltava kokonaisvastuu harjoitusyrityksestä ja yhden opettajista tulisi olla perehtynyt koulutusalan yritystoimintaan.

Harjoitusyritykseen käytettävä viikkotuntimäärä vaihtelee oppilaitoksittain ja koulutusaloittain. Toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa harjoitusyritykseen käytetään keskimäärin 6-15 tuntia viikossa, joka jakaantuu 1-3 päivälle viikossa. Aikuiskoulutuksessa harjoitusyritys pyörii viitenä päivänä viikossa. Opettajat voivat tutustua käytännön harjoitusyritystoimintaan jossakin oppilaitoksessa ja esim.. kuvata harjoitusyrityksen toimintaa ja haastatella opettajia ja opiskelijoita.

 

Harjoitusyritystoiminnan työsuunnitelma

 

Harjoitusyritystoimintaa aloitettaessa tehdään suunnitelma aikataulusta, ajankäytöstä, rooleista/työtehtävistä, harjoitusyrityksen tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista sekä kuinka mahdollista oppimispäiväkirjaa hyödynnetään oppimisen tukena. Ohjaajat voivat tehdä toiminnan aikana tarkentavaa suunnittelua jopa jaksoittain tai periodeittain.

Harjoitusyritys - teoriatunneilla ja teoriatunteja - harjoitusyrityksessä

 • Työpiirustusten tekeminen teoriatunneilla
 • Lomakkeiden ja taulukoiden (budjettipohjat, yms.) suunnittelu ja toteutus tieto- viestintätekniikan tunneilla
 • Kirjeet, raportit, muistiot ja muut asiapaperit sekä kokoukset kielten tunneilla
 • Yritys- ja tuote-esitteet sekä muu mainosmateriaali visuaalisessa viestinnässä
 • Taloushallinnon tositteet tuodaan harjoitusyrityksestä
 • Messuprojektin suunnittelu ja toteutus myynnin ja markkinoinnin yhteydessä
 • Sähköistä yritystoiminnan oppimisympäristöä voi hyödyntää teoriatunneilla, kuten pankki- ja vakuutustoimintoja

 

Yritystilojen ja -välineiden suunnittelu

 

Harjoitusyritystilan tulee olla koulutusalan yritystoimintaan soveltuva. Tilojen ollessa todellisen yrityksen kaltaisia, niiden on todettu vaikuttavan positiivisesti opiskelijoiden asenteisiin ja toimintatapoihin.

Tilat on hyvä suunnitella niin, että opiskelijat voivat seurata mitä ryhmän muut opiskelijat tekevät. Tämä on tärkeää yritystoiminnan kokonaiskuvan muodostumisen kannalta sekä opiskelijoiden välisen kommunikoinnin mahdollistamiseksi. Tiloissa tulisi olla myös harjoitusyritysten keskinäiseen viestintään tarvittavat välineet. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus kokoontua yhdessä esimerkiksi neuvottelupöydän ympärille tarkastelemaan työnsä tuloksia ja kehittämään toimintaa edelleen.

Toiminnan budjetointi

 

Toiminnan suunnittelussa on huomioitava käynnistämiseen osallistuvien opettajien työmäärä, joka koostuu mm. harjoitusyrityksen opetuksen pedagogisesta suunnittelusta sekä käytännön toiminnan ja toimitilojen suunnittelusta. Lisäksi budjetissa on huomioitava FINPEC:n asiantuntijapalveluiden lisenssimaksu. Lisätietoa asiantuntijapalvelusopimuksesta saa FINPEC:n toimistolta.

Tilojen kustannuksiin on sisällytettävä niiden mahdollinen muuttaminen yritystoimintaan soveltuvaksi, sekä tarvittavien kalusteiden sekä koneiden ja laitteiden hankinta. Suunnittelussa on huomioitava tilojen monikäyttöisyys myös muuhun opetukseen.

 

Partneriyhteistyö

Partneriyritys on harjoitusyrityksen ns. kummi- tai taustayritys. Partneriyritys tuo omasta toimintaympäristöstään realistisuutta harjoitusyrityksen toimintaan.

Partneriyrityksiä saadaan helposti mukaan harjoitusyritystoimintaan. Partnerit saavat tarvittaessa harjoitusyrityksestä oman yrityksen toimintakulttuurin tuntevia työntekijöitä, jotka pääsevät pienellä perehdytyksellä mukaan yrityksen toimintaan.

Partneriyritys ja harjoitusyritys määrittelevät yhteydenpitotavat ja aikataulut keskinäiselle yhteistyölle ja toimintatavoille. Partneriyritykset voivat testata erilaisia asioita harjoitusyrityksessä ja antaa toimeksiantoja harjoitusyrityksen tehtäviksi, kuten palvelu- ja markkinointitutkimuksia. Samalla he voivat kehittää partneriyrityksen jotain osa-aluetta, johon heillä itsellään ei olisi aikaa perehtyä.

Partneriyrityksistä/ muista yhteistyökumppaneista muodostuu opiskelijoille ja oppilaitoksille yhteistyöverkosto, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia. Yritykset voivat samalla löytää uusia asiakkuuksia ja kontakteja oman liiketoimintansa ympärille verkostosta. Lisätietoa aiheesta on saatavilla yhteistyö osiosta.

FINPEC keskuspaikkayhteistyö

 

FINPEC keskuspaikkana tukee ja palvelee harjoitusyrityksiä eri sidosryhmien rooleissa esim. pankkina, verottajana ja vakuutusyhtiönä. Harjoitusyritystoiminnassa FINPEC aktivoi yrityksiä toimimalla heidän tavarantoimittajinaan ja asiakkaina. FINPEC laskuttaa säännöllisesti harjoitusyrityksiä palveluista, jotka harjoitusyritys "ostaa" ulkopuolelta” esimerkiksi tilojen ja koneiden vuokraus, sähkö, vakuutukset jne. FINPEC:n avulla harjoitusyritysten ympärille rakentuu samankaltainen sidosryhmäverkko, kuten partneriyritykselläkin.

Harjoitusyritysverkosto mahdollistaa oikeita tuotteita tai palveluja tuottavalle ja markkinoivalle yritykselle kaikki opiskelijoiden tarvitsemat simuloidut palvelut, kuten yrityksen rekisteröinnin ja kirjanpito- sekä tilinpäätöspalvelut muiden harjoitusyritysten avulla. Lisätietoa palveluista on saatavilla Käyttäjät osiosta Harjoitusyrityspalvelut - otsikon alta.

 

Harjoitusyritystoiminta - kansainvälistä osaamisen vaihtoa

 

Kansainvälinen harjoitusyritysverkosto avaa oven kaikille opiskelijoille ja oppilaitoksille kansainväliseen toimintakenttään. Kansainvälisyydestä on enemmän tietoa VIRMA osion kansainvälisyys - osiossa.

 • Toimiva kansainvälinen verkosto harjoitusyrityksiä ja oppilaitoksia eri puolilla maailmaa
 • Työkalu maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen
 • Tukee kansainvälisiä koulutusohjelmia ja monikulttuurisia opiskelijaryhmiä
 • Mahdollisuus hankkia ulkomainen partneri (taustayritys) suhdeverkon kautta
 • Kaikilla mahdollisuus osallistua kansainvälisille harjoitusyritysmessuille

 

Kansainvälinen EQC-harjoitusyritystodistus

Harjoitusyritystodistuksen voi saada sekä harjoitustyritys että harjoitusyritysopiskelija. Harjoitusyritys voi saada todistuksen, kun kaikki harjoitusyrityksen toiminnan kannalta tarvittavat ulkoiset puitteet ovat kunnossa. Opiskelija voi saada kansainvälisen harjoitusyritystodistuksen suorittaessaan kansainväliset harjoitusyritystoiminnalle asetetut vähimmäislaatuvaatimukset.

Toiminnan lähtökohtana ovat opetussuunnitelma ja sen erilaiset ydinosaamiset kustakin tutkinnon osasta. Näiden pohjalta laaditaan suunnitelma harjoitusyrityksen toteuttamisesta, missä nämä ydinosaamiset muodostavat loogisesti etenevän ja arvioitavissa olevan toiminnan kokonaisuuden ja samalla ratkaistaan ammatillista osaamista tukevien aineiden tuki harjoitusyritystoiminnalle. Lisätietoa aiheesta VIRMA  sivun EQC – osiosta sekä FINPEC:n toimistolta.